دبستان پسرانه غیردولتی طلایه داران
کد : 36166-60      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ آذر تعداد بازدید : 807
نیمه ی دوم دی ماه ، روزهای پر مشغله پسران طلایه دارانی
نیمه ی دوم دی ماه ، روزهای پر مشغله پسران طلایه دارانی

آزمون های پایان نیمسال اول فراگیران طلایه دارانی در پایه های مختلف مطابق مصوبه ی شورای آموزشی مدرسه در نیمه ی دوم  دی ماه ، طبق برنامه ی امتحانی که برای والدین ارسال می شود ، اجرا خواهد شد و دانش آموزان پر تلاش نتیجه ی چند ماه درس خواندن و فراگرفتن مطالب و مهارت های آموزشی خود را به منصه ی ظهور خواهند رساند.
برای همه ی پسران توانمند طلایه دارانی موفقیت ، آرزو داریم.